Dementie zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen
(postcodegebied 1100 -1114)


Sinds 2007 is de Dementie zorgketen in Amsterdam Zuidoost en Diemen een feit. Het is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen in de regio (AMC, Cordaan, Cordaan thuiszorg, AMSTA, Evean, Mentrum, Madi, Amstelring, Gazo). De ZiZo is de portefeuillehouder van de Dementie zorgketen en Cordaan thuiszorg is de kassier.

Het doel van de Dementie zorgketen
Het uiteindelijke doel van het Dementie zorgketen is dat de cliënt tijdig begeleiding ontvangt van de casemanager Dementiezorg en dat de mantelzorger tijdig wordt ontlast en ondersteund van zorgtaken.


Voor wie is de Dementie zorgketen bedoeld?
De Dementie zorgketen is bedoeld voor cliënten uit Amsterdam Zuidoost en Diemen (postcodegebied 1100 – 1114) die zelfstandig wonen en een recent gestelde diagnose van Dementie (verondersteld of bevestigd) hebben.


De pijlers van de Dementie zorgketen zijn:

Klik op de pijlers voor meer informatie.

Het ontstaan van de Dementie zorgketen
In 2005 is door de ZiZo een projectgroep gestart om de Dementiezorg voor thuiswonenden te verbeteren. De projectgroep is ondersteund door een expertgroep (CBO, Vilans, Alzheimer Nederland). In maart 2006 heeft een werkconferentie plaats gevonden waarin onderzocht is welke knelpunten cliënten en mantelzorgers ervaren.
De belangrijkste knelpunten op rij:
 • Vroegsignalering (waar kan ik naar toe met mijn vragen?)
 • Diagnostiek van Dementie
 • Regievoering (wie regelt de zorg als de diagnose eenmaal is gesteld?)
 • Vervoer (komt vaak niet op tijd, is niet op maat)
Naast een inventarisatie van knelpunten is ook gekeken naar de omvang van de problematiek in Amsterdam Zuidoost en Diemen: hoe sterk is de vergrijzing in de regio, hoe veel mensen met Dementie zijn er en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

In april 2007 startten in de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen activiteiten in het kader van het Landelijk Dementie Programma (LDP). Mensen met Dementie en familieleden die hen verzorgen (mantelzorgers) ervaren vaak moeilijkheden bij het verkrijgen en gebruiken van de juiste zorg. Het LDP wil daar verbetering inbrengen door het bevorderen van regionale actieprogramma’s. In opdracht van de Vereniging ZiZo is het LDP in de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen gebruikt om een zorgketen te creëren voor mensen met Dementie en hun familie en/of verzorgers.

Zo zijn in 2007 enkele verbetertrajecten ontwikkeld en opgestart, die aansluiten bij de gesignaleerde knelpunten. Hieronder zijn kort een aantal resultaten van de verbetertrajecten weergegeven:
 • Vroeg signalering:
  Het signalen van Dementie wordt sneller opgepakt. Patiënten, mantelzorgers en het algemene publiek kunnen met bezorgdheid of vermoedens van Dementie terecht bij de huisarts en het meldpunt.
 • Diagnostiek van Dementie:
  Er zijn werkafspraken gemaakt door betrokken huisartsen, neurologen, klinische geriaters, psychiaters en verpleeghuisartsen (SOG) in de regio over het diagnostisch traject: diagnostiek, taakverdeling en doorverwijzing. Er zijn korte lijnen ontstaan. Wekelijks vindt een geheugen bespreking plaats in het AMC. Een bijeenkomst waaraan geriatrie, neurologie en de medewerker van het meldpunt deelnemen. Casuïstiek wordt ingebracht door de behandeld arts.
 • Geen inzicht in de samenhang van incidentie en prevalentie cijfers:
  Oprichting meldpunt Dementie Zorgketen Locatie AMC. Het meldpunt zorgt voor het verwerken van aanvragen, het opnemen van gegevens in de database en het toewijzen van een casemanager.
 • Vervoer:
  Geïntegreerd aanbod bij de Gemeente Amsterdam.

Eind 2007 is het LDP afgerond. Tot op heden zijn de verbetertrajecten geïmplementeerd in de regio.

Op 16 oktober 2012 heeft het symposium 'Samen doorschakelen in de keten', vijf jaar zorgketen Dementie in Amsterdam Zuidoost en Diemen' plaats gevonden.


Meer informatie over de Dementie zorgketen:

Publicaties en websites