Thema's

De focus ligt binnen KOZ op drie thema’s:

• Ouderen met een acute zorgvraag
Een acute zorgvraag leidt vaak tot een ingrijpende gebeurtenis zoals opname in een verpleeghuis of verandering in de woonsituatie en zelfstandigheid. Het is dan ook belangrijk kwetsbare patiënten tijdig te herkennen, zodat (onnodig) functieverlies en complicaties verkomen kunnen worden.

• Allochtone ouderen
In de grote steden zoals in Amsterdam wonen veel oudere migranten. Bij deze oudere miogranten komen andere aandoeningen voor dan bij de autochtone bevolking. Daarnaast kunnen zij behoefte hebben aan andere zorg vanwege culturele factoren. Ook kan de communicatie met allochtone patiënten anders verlopen. De partners van KOZ willen hun zorgaanbod goed op de specifieke vragen van oudere migranten en hun mantelzorgers afstemmen.

• Ouderen met cognitieve stoornissen of dementie
Amsterdam Zuidoost en de regio Almere hebben een lange traditie van samenwerken voor zorg aan ouderen met dementie. Dat gebeurde eerder in het kader van het Landelijk Dementieprogramma. KOZ AMC en partners gaat daarmee verder. Het netwerk gaat het effect meten van diensten die destijds zijn ontwikkeld. Daarnaast zullen onderdelen van de zorgketen Dementie verder uitgewerkt worden. Er zal onder andere aandacht zijn voor:
  • welzijn
  • inlvoed van de diagnose op welzijn ervaren door cliënt en mantelzorger
  • meten van zorgzwaarte
  • vroegsignalering
  • casemanagement
  • vervoer